Dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie stanowiska testowego pantografu (kod 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.)

Zakup jest planowany w ramach Projektu: „Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o. ”

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Podziałanie 1.2.2. Gospodarka wiedzy, Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Na poniższych wytycznych do oferty zawarto skrócony opis stanowiska, aby otrzymać jego pełną wersję niezbędne jest podpisanie umowy o poufności zgodnie z załącznikiem. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy:

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań

Formularz ofertowy

Umowa o poufności