7 Program Ramowy – ESTOMAD

W ramach 7 Programu Ramowego współfinansowanego przez Unię Europejską firma EC Engineering współuczestniczy w realizacji projektu ESTOMAD.

Zakres projektu obejmuje stworzenie narzędzi i metodologii wspomagających producentów maszyn w procesie projektowania. Nowe podejście do projektowania wynika z rosnącej świadomości problemów energetycznych, takich jak ograniczony dostęp do źródeł energii i jej coraz wyższe ceny.

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do oprogramowania pozwalającego na dokładne symulowanie strat energetycznych, a w rezultacie osiągnięcie wydajniejszej pracy gotowych maszyn i systemów oraz lepsze wykorzystanie zużywanej energii. Projekt ESTOMAD jest rozwijany we współpracy partnerów europejskich, takich jak: FMTC, LMS.Imagine, PICANOL, JOBS, EC Engineering, CNR – ITIA, K.U.Leuven, FIDIA.

Projekt jest wciąż w fazie rozwoju, jednakże wiele z jego założeń zostało już spełnionych. W początkowym stadium przeanalizowana została dostępna literatura oraz aktualny stan wiedzy. Kolejne etapy projektu wymagały opracowania odpowiednich metodologii modelowania systemów, podsystemów i komponentów pod kątem strat energetycznych. Część przygotowanych metodologii, jak i dodatkowe funkcjonalności, zostały zaimplementowane do środowiska symulacyjnego AMESim firmy LMS. W rezultacie oprogramowanie wzbogaciło się o nowe funkcje, między innymi: Power Sensors i Energy Variables oraz narzędzia takie jak Energy Management Window i Animated bar graph. Tak powstałe narzędzia oraz stworzona metodyka wymagają weryfikacji poprawności działania. W tym celu wykonane zostały badania eksperymentalne kompletnych systemów, podsystemów oraz pojedynczych komponentów dostarczonych przez partnerów uczestniczących w projekcie. Testy objęły kompletne urządzenia, których przykładem są maszyna włókiennicza czy też robot do gry w badmintona. Dla komponentów takich jak łożysko toczne, silnik liniowy, przekładnia prosta i ślimakowa zostały wykonane szczegółowe badania eksperymentalne w celu poznania zachowania energetycznego w różnych warunkach eksploatacyjnych. W oparciu o otrzymane wyniki modele poszczególnych komponentów są dostrajane, aby w jeszcze lepszym stopniu symulować rzeczywiste zachowanie się systemów i podsystemów.

EC Engineering jest odpowiedzialne w projekcie za przeprowadzenie kluczowych pomiarów oraz walidację modeli wykorzystywanych
w symulacjach.

Ważnym aspektem projektu ESTOMAD jest implementacja do istniejącego oprogramowania firmy LMS nowych modeli symulacyjnych powszechnie stosowanych komponentów maszynowych, przykładowo: silników elektrycznych, czujników, przekładni, kontrolerów itp., zwanych Virtual Components. Stworzenie wirtualnych odpowiedników komponentów maszynowych wymaga współpracy producentów, odbiorców oraz instytucji badawczo – rozwojowych, co w rezultacie skutkuje stworzeniem precyzyjnych narzędzi symulacyjnych, wiernie oddających rzeczywiste zachowanie energetyczne urządzeń.

Ostatecznie, w ramach projektu ESTOMAD powstaje potężne narzędzie w postaci ulepszonego środowiska symulacji, umożliwiającego projektowanie wydajnych energetycznie maszyn przy jednoczesnym zachowaniu ich funkcjonalności.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu www.estomad.org.

Energy Software Tools for Sustainable Machine Design
Grant Agr. No. 247982, EC – 7th Framework Programme – Theme ICT
partners: FMTC, LMS.Imagine, PICANOL, JOBS, ECEngineering, CNR – ITIA, KUL, FIDIA