Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poddziałanie 1.2.2 infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 679 336,06 zł

Przyznane dofinansowanie: 762 412,70 zł

Okres realizacji: 1/02/2018 – 30/09/2020