Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.5.2

Beneficjent: EC Engineering Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.06.05.02-00-364/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 373 551,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 303 700,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 227 775,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75%

Więcej informacji o POIG na stronach:

https://www.mg.gov.pl/